Corona Protocol

Stichting Jeugdwerk St. Joh. de Doper te Blerick

Bovengenoemde Stichting is eigenaar van en exploiteert het gemeenschapshuis “MUSPELHEIM”te Blerick.

In het Muspelheim is iedereen verplicht zich te houden aan de onderstaande regels:

 1. Alleen die groepen hebben toegang tot het Muspelheim welke dit protocol hebben ondertekend.
 2. Personen met de door het RIVM opgegeven verschijnselen welke op een coronabesmetting kunnen duiden, zijn de toegang tot het Muspelheim ontzegd. (zoals pijnlijke keel, verhoogde temperatuur, droge hoest)
 3. Tot nader bericht mogen er gelijktijdig niet meer dan 30 personen totaal in het Muspelheim aanwezig zijn.
 4. Tussen de personen moet een onderlinge afstand van minimaal 1,50 meter worden aan gehouden. Groepen waarbij het aanhouden van deze afstand, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, is een bezoek aan het Muspelheim verboden.
 5. Direct na binnenkomst en na toiletgebruik dient men de handen te desinfecteren.
 6. Alleen het toilet in de gang mag worden gebruikt. Niet dat in de zij-hal.
 7. De toiletbezetting (bij dames- en herentoilet) mag tegelijkertijd maximaal (1) persoon zijn. Na toiletgebruik laat men de deuren open staan.
 8. Hoesten en of niezen gebeurd in de elleboogholte.
 9. De voorrangsregels zoals aangegeven bij trappen en deuren moeten worden nagekomen.
 10. Bij alle activiteiten moet men proberen een optimale ventilatie in de ruimte te krijgen. (=verkleining kans op besmetting)
 11. Koffie/Thee zetten is toegestaan mits men de volgende regels aanhoudt:
  • De handen dienen vooraf nog eens gedesinfecteerd te worden
  • Alleen het gebruik van bekers is toegestaan
  • Uitsluitend de op de keukentafel gereed staande materialen mogen worden gebruikt
  • Alle gebruikte wegwerp spullen moeten in de betreffende afvalbak worden verwijderd.
 12. Gebruikmaking van alle andere zich in de keuken bevindende voorwerpen is niet toegestaan. Pas na schriftelijk bericht van het bestuur hierover is dit weer vrij gegeven.
 13. De bar blijft voor iedereen gesloten totdat het bestuur anders beslist.
 14. Men dient de vrijwilliger, die klinken of andere aanrakingsoppervlakken desinfecteert steeds toe te laten in iedere ruimte.
 15. Door zijn/haar binnenkomst in het Muspelheim verklaart iedere bezoek(st)er zich akkoord met en verplicht zich tot het opvolgen van deze regels.
 16. Bij niet naleving van deze regels dient men per direct het Muspelheim te verlaten. (Doet men dit niet, dan pleegt men huisvredebreuk)
 17. Tussen de activiteiten door kan een door het bestuur hiertoe aangewezen persoon de naleving van deze regels controleren en hiertoe sommeren.
 18. Steeds dient per groep een aanwezigheidslijst te worden ingevuld. De groepsleiding dient deze lijst gedurende de coronacrisis te bewaren en op verzoek van het bestuur te overleggen. Op deze lijst moet zijn vermeld: – Naam van de groep, datum aanwezigheid en de naam van iedere deelnemer. (Blanco lijst ligt op de bar)
 19. Iedere bezoek(st)er vrijwaart de Stichting Jeugdwerk St. Joh. de Doper van iedere aansprakelijkheid inzake corona-besmetting en de mogelijke gevolgen hiervan.
 20. Aanpassingen in de corona-regelgeving door de overheid, waaronder de veiligheidsregio Noord=Limburg, gelden met directe ingang ook voor dit protocol. (wijzigingen kunnen een versoepeling of verhoging van de gestelde maatregelen zijn)
 21. Het bestuur neemt, voor zover dit nodig is, deze wijzigingen op in dit protocol.

Wij hebben meerdere ruimtes vrij om te verhuren. Heeft u interesse, stuur dan een bericht naar: verhuur@muspelheim.nl

X